lees hier onze

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Schilderwerken Van Hoecke Dirk, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard. Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

Artikel 2 - Offertes en bestellingen
De offerte prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand. Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door Schilderwerken van Hoecke Dirk.

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd.

In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

Artikel 3 - Uitvoeringstermijn
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding worden de uitvoeringstermijnen ten indicatieve titel gegeven. Vertraging in de uitvoering van de werken die de drie maanden niet overschrijdt kan niet als reden tot verbreking van het contract ingeroepen worden. De uitvoeringstermijnen beginnen pas te lopen na ontvangst door Schilderwerken Van Hoecke Dirk van de door de klant ondertekende prijsoffertes, en van het eventueel contractueel bedongen voorschot.

Bij vertraging in de levering en de uitvoering van de werken, veroorzaakt door de klant zullen de bestelde goederen en de uit te voeren werken onmiddellijk gefactureerd worden en zullen de materialen ter beschikking gehouden worden door de klant, op diens kosten en risico.

Artikel 4 - Prijsaanpassingen
Elke wijziging tijdens de uitvoering der werken zal het voorwerp uitmaken van een prijsaanpassing, desgevallend ook van de voorziene uitvoeringstermijn.

Artikel 5 – Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken
Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door Schilderwerken Van Hoecke Dirk. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Schilderwerken Van Hoecke Dirk worden weerhouden. Eventuele meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. Schilderwerken Van Hoecke Dirk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

Artikel 6 – Risico
Schilderwerken Van Hoecke Dirk draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de door Schilderwerken Van Hoecke Dirk uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten.
Schilderwerken Van Hoecke Dirk behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 - Betalingen
De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 15 %, alsmede heeft de Schilderwerken Van Hoecke Dirk het recht op de vergoeding van ALLE KOSTEN die hij heeft moeten maken ter invordering van zijn schuld. De geleverde goederen blijven eigendom van Schilderwerken Van Hoecke Dirk tot op het ogenblik van integrale vereffening van de factuur. In geval van wanbetaling behoudt Schilderwerken Van Hoecke Dirk zich het recht voor alle contracten in uitvoering te schorsen zonder voorbehoud van schadevergoeding; en alle nog verschuldigde maar niet-vervallen sommen onmiddellijk op te eisen.

Artikel 8 - Overmacht
Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, oproer, brand, gebrek aan grondstoffen en/of vervoersmogelijkheden ontslaat Schilderwerken Van Hoecke Dirk van iedere verantwoordelijkheid.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.